Algemene voorwaarden

Groove Assembly / WordPress specialist

Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 Groove Assembly: webdesign . Groove Assembly: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Groove Assembly een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

1.3 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet. Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.

2. Toepasbaarheid

2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met Groove Assembly verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht ofovereenkomst van of met Groove Assembly.

3. Offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Groove Assembly zijn geheel vrijblijvend.

3.2 Groove Assembly is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

4. Aanvang van de overeenkomst:

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- de opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend is ontvangen door Groove Assembly
- de aanbetaling van 30% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen.

Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is bij opdrachtnemer.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Groove Assembly zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Groove Assembly het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Groove Assembly aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.

5.3 Groove Assembly is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Groove Assembly is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Groove Assembly kenbaar behoorde te zijn.

6. Levering en levertijd

6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.

6.2 Tussentijdse resultaten worden door Groove Assembly op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.

6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Groove Assembly, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

6.4 Groove Assembly is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van Groove Assembly van de betreffende functionaliteit of plugin.

6.4 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.

7. Copyright

7.1 Al het door Groove Assembly vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Groove Assembly niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.

7.2 Het eigendom van door Groove Assembly verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Groove Assembly, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Groove Assembly hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Groove Assembly gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

7.3 Groove Assembly behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Voor zover Groove Assembly bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Groove Assembly op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Groove Assembly of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Groove Assembly.

8.2 Groove Assembly is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Groove Assembly slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Groove Assembly voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

9. Reclame

9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Groove Assembly. Indien de reclame gegrond is zal Groove Assembly deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Groove Assembly binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

9.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

10. Prijzen

10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor Groove Assembly naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

11. Betaling

11.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Groove Assembly en is de opdrachtgever verplicht om het werk van Groove Assembly volgens afspraak te honoreren.

11.2 De opdrachtgever dient 30% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen.

11.2.1 De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien Groove Assembly de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd. Leidend hierbij is het testdomein waarop de website in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever, en Groove Assembly kan de website vervolgens niet leveren omdat de opdrachgever ervan af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de website door Groove Assembly niet kan worden opgeleverd, kan de opdrachtgever de aanbetaling niet terugvorderen.

11.3 Na afronding van de opdracht en nadat de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en naar behoren functioneert, zal Groove Assembly een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De
opdrachtgever dient binnen viertien dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de website door Groove Assembly overgezet op het hosting domein van de opdrachtgever.

11.4 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Groove Assembly met een interval van viertien dagen een eerste en  tweede herinnering gevolgd door een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van de tweede herinnering, t.w.v. netto € 3,00 en de aanmaning, t.w.v. netto € 5,00, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen na aanmaning nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

12. Hosting contract

De cliënt gaat de hosting overeenkomst met Groove Assembly aan voor tenminste 12 maanden met een opzegtermijn van tenminste 1 kalendermaand, tenzij anders is overeengekomen. Zonder schriftelijk tegenbericht wordt deze overeenkomst stilzwijgend met een zelfde periode verlengd. Opzegging is mogelijk middels een e-mail bericht. De opzegtermijn vangt eerst aan op de dag waarop Groove Assembly de opzegging ontvangt. Indien betaling niet tenminste één (1) maand voor het verstrijken van de termijn heeft plaatsgevonden, heeft Groove Assembly het recht om de domeinregistratie niet te verlengen.

13. Wijziging van de algemene voorwaarden

13.1 Groove Assembly bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

13.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

13.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

14. Overig

14.1 Groove Assembly zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Groove Assembly

14.2 Wanneer Groove Assembly bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Groove Assembly is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.

14.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Groove Assembly zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

14.4 Groove Assembly is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Groove Assembly zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.

15. Geschillenregeling en toepasselijk recht

15.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.